Zdedil som nehnuteľnosť a čo teraz

20.7.2017, JUDr. Evka Bakalárová
Už v čase prebiehajúceho dedičského konania si treba začať preverovať akú nehnuteľnosť / nehnuteľnosti by ste mali zdediť . Treba si :

1/ nehnuteľnosť overiť vizuálne

2/ preveriť právny stav nehnuteľnosti

3/ zistiť technický stav nehnuteľnosti

4/ zistiť hodnotu nehnuteľnosti

5/ urobiť rozhodnutie ako ďalej

1. NEHNUTEĽNOSŤ OVERIŤ VIZUÁLNE

Ak to je pre Vás nová nehnuteľnosť, treba si urobiť jej obhliadku a všímať si všetko: lokalitu, veľkosť, ruchy, zvuky, prašnosť, pocity, susedov, stav, siete, dostupnosť, prístupy, blízkosť vodných tokov, najbližšie a širšie okolie,  získať si čo najviac informácii a faktov.

2. PREVERIŤ SI PRÁVNY STAV NEHNUTEĽNOSTI ZABEZPEČENÍM ZÁKLADNÝCH DOKUMENTOV

Ak sa v nehnuteľnosti nežijete resp. nie je Vám známy jej aktuálny stav, v  prípade každej nehnuteľnosti si zabezpečte:

A) list vlastníctva

B) kópiu z katastrálnej mapy

(bezplatne : informatívny výpis napr. z kataster portálu, alebo za poplatok na pošte, alebo príslušnej správe katastra) :

C) ďalšie dokumenty

A) na liste vlastníctva, si prečítate:

v časti A : majetková podstata - ako je nehnuteľnosť špecifikovaná: pozemky - parcelné čísla, druh pozemku, výmera, stavby označené súpisným číslom a charakteristika stavby , byt, nebytový priestor označený číslom,

v časti B: vlastníci a iné oprávnené osoby - či ste sa stali výlučným vlastníkom, alebo spoluvlastníkom nehnuteľnosti, sú tu mená a priezviská, názvy spoločnosti, osobné a identifikačné údaje, spôsob a dátum nadobudnutia, spoluvlastnícke podiely

v časti C : ťarchy - či sú na nehnuteľnosti zriadené:

a) vecné bremená, tie môžu byť:

in rem – viazané na nehnuteľnosť, prechádzajú s vlastníctvom na nadobúdateľa,

in personam – je to v prospech konkrétne určenej osoby, zanikajú najneskôr smrťou tejto osoby

- všimnete si si: aký majú obsah, v čom vlastníka obmedzujú a akú povinnosť vlastníkovi ukladajú:

niečo strpieť , napr. prechod, prejazd cez pozemok, uloženie sietí, • niečoho sa zdržať, napr.

nevykonať stavebné úpravy, výsadbu, • niečo konať, v prospech koho a na akú dobu sú zriadené, či vznikli: zo zákona, dohodou, závetom, rozhodnutím príslušného orgánu, súdu;

b) iné ťarchy napr. v prospech banky (ktorá poskytla úver ) nebankovej inštitúcii, fyzickej osoby (ktoré poskytli vlastníkovi peniaze), či nie je vedené exekučné, súdne, iné konanie, či nie je zriadené predkupné právo, právo na dožite atď.

Zistíte si či sú ťarchy aktuálne, či a ako sa dajú vysporiadať, vymazať. Ak nie sú ťarchy zapísané, nemáte žiadne obmedzenia pri užívaní a nakladaní s nehnuteľnosťou.

Na liste vlastníctva môže byť vyznačená plomba, je to informácia o tom že prebieha nejaké konanie ( o vklade: kúpna zmluva, záložná zmluva, osvedčenie o dedičstve, o vecnom bremene, o oprave chyby a pod). Zápisom sa plomba zmaže.

B) na kópii z katastrálnej mapy si overíte skutočnú výmeru, hranice pozemku, osadenie stavieb, širšie súvislosti;

C) zabezpečte si ďalšie dokumenty:

V prípade bytov :

a) pôvodnú nadobúdaciu zmluva

b) predpis mesačných zálohových platieb za služby a energiu,

c) zmluva o spoločenstve vlastníkov (ak je zriadené).

V prípade stavieb :

a) ak sú rozostavané neskolaudované: stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu a to nielen na stavbu samotnú ale aj na príslušné siete (napr. voda, plyn, elektrika) ak ide o novú ulicu, zaujímajte sa aj o verejné osvetlenie, prístupovú cestu, tiež geometrický plán s umiestnením stavby, potvrdenie o vyňatí z pôdneho fondu v prípade ornej pôdy;

b) ak sú dokončené , skolaudované a nezapísané, alebo ide o novostabu: doklady vyššie + kolaudačné rozhodnutie a rozhodnutie o súpisnom čísle;

Treba vedieť, ktoré konanie je v akom štádiu, na akom úrade, kto stavebníka (zosnulého) zastupoval v konaniach, kto sú jeho dodávatelia, aké boli pouzatvárané Zmluvy (zmluvy o dielo, prípadne zmluvy o budúcich zmluvách, o sprostredkovaní, nájomné a pod. )

V prípade pozemkov :

Územnoplánovaciu informáciu (ktorú Vám poskytne orgán samosprávy: v prípade Bratislavy: Magistrát hl. mesta SR Bratislava, alebo Miestny úrad príslušnej Mestskej časti, alebo Mestský úrad v obci /meste)

Získajte informácie či neprebiehajú konania o výstavbe, či sa výstavba nepripravuje, aká je budúca možná výstavba na zdedenom pozemku a v okolí.

Posúdenie týchto dokumentov konzultujte s realitným profesionálom alebo právnikom.

3. ZISTIŤ TECHNICKÝ STAV NEHNUTEĽNOSTI

Na posúdenie technického stavu stavby si zavolajte odborníka. Všimnite si orientáciu miestností na svetové strany, dispozičné riešenie, steny, podlahy, dvere, okná, vyskúšajte ich, zistite si aké sú elektroinštalácie, technológie, energie, klampiarenske prvky , vykurovanie, rozvody, statika, a ďalšie. Od odborníka získate informácie o stavebnej a technickej kvalite nehnuteľnosti, skrytých chybách, rizikách, nákladov na opravy alebo dostavby do finálneho stavu.

4. ZISTIŤ HODNOTU NEHNUTEĽNOSTI

Notár má povinnosť zistiť všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti, teda cenu za ktorú by bolo možné nehnuteľnosť poručiteľa predať v čase jeho smrti. Notár spravidla určí cenu na základe zhodného tvrdenia účastníkov konania, na základe vyjadrenia realitnej kancelárie, alebo na základe znaleckého posudku (hlavne v prípade rozostavaných stavieb alebo väčších nehnuteľností).

5. ROZHODNUTIE AKO ĎALEJ

Ak je dedič výlučný vlastník vyhodnotí si na základe uvedených informácii ako s nehnuteľnosťou ďalej naloží či si ju ponechá, investuje do nej, alebo ju predá, podľa svojho uváženia. Ak sa rozhodne ju predať, je dobré obrátiť sa na realitnú kanceláriu, ktorá zabezpečí komplexný servis.

Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve, musia sa zhodnúť všetci spoluvlastníci na tom ako s dedenou  nehnuteľnosťou naložia. Ak nedôjde k dohode o tom ako naložiť nehnuteľnosťou prichádzajú do úvahy možnosti vyporiadania: buď na základe dohody strán alebo zrušenia podielového spoluvlastníctva súdom. Súd buď rozdelí nehnuteľnosť ak je reálne deliteľná, prikáže nehnuteľnosť jednému alebo viacerým vlastníkom za primeranú náhradu. Ak o nehnuteľnosť nik neprejaví záujem, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí spoluvlastníkom, podľa veľkosti podielov.

V každom prípade je potrebné sa pokúsiť so spoluvlastníkom dohodnúť sa.

 

 

 

Chcete odoberať naše príspevky na témy bývania, realít a služieb?

Odoslaním formulára, vyjadrujete súhlas s nasledovnými dokumentami: Pravidlá používania našich služieb, Zásady ochrany vašich osobných údajov.... Návštevou našich stránok vyjadrujete súhlas s použitím Cookies...
Ďakujeme vám, vašu mailovú adresu už evidujeme v našom systéme.
Ďakujeme vám, za váš záujem o odber príspevkov.
Nepodarilo sa nám zaradiť vás do odberu príspevkov! Kontaktujte nás prosím na info@1bcr.sk, alebo volajte na číslo +421 901 789 818