Spread the love

Ako porozumieť katastru v priebehu pár minút

Už ste si prešli takmer celým procesom predaja alebo kúpy nehnuteľnosti. Na rad prichádza kataster. Pre pochopenie štruktúry predaja nehnuteľnosti je dôležité poznať celé katastrálne konanie. Nemusíte sa však ničoho báť. Chce to dobrú realitnú kanceláriu, ktorá celý kataster vybaví za vás.

Zjednodušene môžeme konštatovať, že kataster je geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností. Súčasťou katastra sú údaje o právach k týmto nehnuteľnostiam. Treba myslieť na to, že vlastníkom nehnuteľnosti sa nestávate podpisom kúpnej zmluvy, ale až dňom právoplatnosti rozhodnutia okresného úradu, katastrálneho odboru o povolení vkladu. Poďme sa pozrieť na to, čo všetko musí vybaviť vaša realitná kancelária.

Návrh na vklad do katastra

Vklad je úkon katastrálneho odboru príslušného okresného úradu. To znamená, že podáva sa na tom okresnom úrade, v obvode ktorého sa nehnuteľnosť nachádza. Práva k nehnuteľnostiam sa do katastra zapisujú vkladom, pokiaľ kúpna zmluva neustanovuje inak. Rozhodnutie okresného úradu o povolení vkladu má za následok vznik, zmenu alebo zánik vecného práva k nehnuteľnosti. Návrh na vklad je možné podať v časovo neobmedzenej lehote od uzatvorenia zmluvy, keďže rozhodnutie okresného úradu o povolení vkladu nie je rozhodnutím, s ktorým sa spája účinnosť zmluvy.

Dôležité náležitosti

Návrh na vklad sa podáva písomne, musí byť podpísaný obidvoma stranami a musí obsahovať potrebné základné údaje. Ak návrh na vklad doručený okresnému úradu nemá všetky vyššie uvedené náležitosti, okresný úrad preruší konanie a vyzve účastníkov konania na odstránenie nedostatkov návrhu na vklad.  

  • Ak ide o fyzickú osobu – Identifikačné údaje navrhovateľa (meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, údaj o štátnej príslušnosti. Ak ide o právnickú osobu – názov, identifikačné číslo, sídlo, adresu na doručovanie
  • Názov okresného úradu, ktorému je návrh adresovaný
  • Uvedenie predmetu návrhu vrátane presného pomenovania úkonu na základe ktorého má vzniknúť právo k nehnuteľnosti
  • Presné označenie nehnuteľnosti, ktorej sa návrh týka
  • Uvedenie príloh, ktoré prikladáte k návrhu

Nevyhnutné prílohy

K návrhu na vklad musia byť pripojené  prílohy, bez ktorých sa proces nezaobíde. Okresný úrad, katastrálny odbor môže požadovať aj predloženie ďalších listín, ak je to potrebné z hľadiska posudzovania splnenia podmienok na povolenie vkladu.

Najdôležitejšou prílohou je teda kúpna zmluva s notársky overenými podpismi predávajúceho a to v dvoch vyhotoveniach. Podpisy kupujúceho na zmluve overené byť nemusia. Prílohou číslo dva je vyhlásenie správcu nehnuteľnosti. To však len v prípade, že kupujete byt. Súčasný majiteľ musí mať vyrovnané všetky záväzky voči správcovi bytového domu či bytovému družstvu. Ak je všetko v poriadku, správca je povinný vyhotoviť vlastníkovi vyhlásenie, že nemá žiadne nedoplatky. Toto vyhlásenie na podateľni odovzdáte spolu s ostatnými dokumentmi.

Koľko to bude celé stáť

Správny poplatok za návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností je 66 € a ak je návrh na vklad podaný elektronicky 33 €. Ak žiadate o urýchlený vklad je výška poplatku 266 €, a ak podá návrh elektronicky výška je 133 €. Ak účastník konania podal oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad pred podaním návrhu na vklad, znižuje sa vyššie uvedený správny poplatok ešte o 15 €.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email