Spread the love

Než sa pustíte do kúpnej zmluvy, mali by ste vedieť…

Na prvý pohľad triviálna záležitosť sa môže zmeniť na veľký problém. Neriskujte pri predaji alebo kúpe nehnuteľnosti. Druhú šancu nemusíte dostať, tak prečo si komplikovať život.

Kúpa alebo predaj nehnuteľnosti je veľkým krokom v živote oboch zúčastnených. Fakt, že sa jedná o veľkú transakciu spojenú s mnohými rizikami je naozaj veľmi dôležité, aby ste mali spoľahlivého partnera nielen pri prezentácií a predaji nehnuteľnosti, ale aj pri príprave zmluvnej dokumentácií. V kúpnej zmluve si zmluvné strany dohodnú podmienky predaja, formu uhradenia kúpnej ceny, odovzdanie bytu do užívania.

Náležitosti, ktoré musí obsahovať kúpna zmluva

  • presná identifikácia nehnuteľnosti,
  • zákonná identifikácia zmluvných strán (predávajúceho, kupujúceho),
  • dohodnutá kúpna cena,
  • úprava vzájomných práv a povinností.

Kúpna zmluva, musí mať písomnú podobu, musí označovať zmluvné strany (predávajúci a kupujúci) uvedením mena, priezviska, vrátane rodného priezviska (a to aj u mužov), dátumu narodenia, rodného čísla a trvalého pobytu – pre potreby katastrálneho úradu. Následne je potrebné označiť i predmet  kúpy, teda presne špecifikovať danú nehnuteľnosť (pri predaji pozemkov sa označuje katastrálne územie, okres, obec, register, číslo parcely, výmera, druh pozemku a číslo LV. Pri predaji budov je potrebné uviesť súpisné číslo, číslo LV a na akej parcele je budova postavená.).

Nepôjde to bez uvedenia kúpnej ceny

Jednou z najdôležitejších častí kúpnej zmluvy je forma uhradenie kúpnej ceny. Ako, kedy a komu bude cena zaplatená. Je dôležité celý proces uhradenia kúpnej ceny nastaviť tak, aby boli ochránené obidve zmluvné strany. Nemenej dôležitým sú záväzky oboch strán, čiže záväzok predávajúceho odovzdať predmet kúpy kupujúcemu a záväzok kupujúceho prevziať tento predmet kúpy od predávajúceho zaplatením dohodnutej sumy.

Každá z týchto náležitostí sa v zmluve musí nachádzať. V opačnom prípade zmluva stráca svoju platnosť, a k veci sa pristupuje tak, akoby zmluva ani nebola uzatvorená.

Postup po uzatvorení zmluvy

Podpísaním kúpnej zmluvy proces nekončí. Len podpis z kupujúceho nového majiteľa nehnuteľnosti nerobí. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k nehnuteľnosti až vtedy, keď kataster povolí vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

Správa katastra v tomto kroku rieši, či:

  • zmluva obsahuje všetky zmienené náležitosti,
  • je úkon urobený v predpísanej forme,
  • sú prejavy vôle presné a zrozumiteľné,
  • zmluvná voľnosť alebo právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené a prevodca je oprávnený nakladať s nehnuteľnosťou,
  • zmluva neodporuje zákonu, zákon neobchádza a neprieči sa dobrým mravom.

Komplexné služby pre našich klientov

Právne služby a poradenstvo ponúkame klientom s exkluzívnou spoluprácou pri predaji/prenájme nehnuteľnosti. V prípade, že máte záujem o vypracovanie akýchkoľvek dokumentov, neváhajte nás kontaktovať. Základom a naším cieľom je bezpečná transakcia, kde budú vždy kryté všetky zainteresované strany v rámci transakcie. Neustále sa vzdelávame a spolupracujeme s prestížnymi advokátskymi kanceláriami.

 

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na tel. čísle: +421 901 789 818 alebo prostredníctvom e-mailu: info@1bcr.sk

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email

OSTAŇME V KONTAKTE

Zanechajte nám svoje Meno a E-mail a my Vás budeme priebežne informovať o zaujímavých novinkách z realitného trhu.