Spread the love
Podnikanie v oblasti realít je lákavou výzvou pre mnohých ľudí. V 90-tých rokoch mohol ktokoľvek podnikať s realitami a nevyžadovali sa žiadne znalosti či skúsenosti. Dnes je to však inak. Prvé realitné kancelárie začali vznikať začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia. V týchto časoch ich na realitnom trhu ani zďaleka nebolo toľko čo dnes. Ich marketing bol založený na inzercii v tlačených médiách. Ako je to dnes?

V súčasnosti neexistujú na Slovensku presné čísla, ktoré by monitorovali počet realitných kancelárií a tým aj percentuálne vyjadrenie predaných nehnuteľností prostredníctvo nich. Odhady hovoria, že na slovenskom trhu je približne 1.500 až 2.000 realitných kancelárií. Na zviditeľnenie im už nestačia ani honosné priestory. Zvýšil sa aj dôraz na profesionálnu prezentáciu nehnuteľností, 3D interaktívna obhliadka, profesionálne fotografie, homestaging, pútavé video skombinované dronovými zábermi, ale dokonca aj vlastnú webovú stránku nehnuteľnosti.

Poďme sa spoločne pozrieť na to, ako začali vznikať realitné kancelárie

Realitná činnosť sa zrodila až po Nežnej revolúcii. Kto mohol vtedy podnikať s realitami? Ktokoľvek. Realitná činnosť bola od začiatku 90-tých rokov až do roku 2001 voľnou živnosťou. Nevyžadovali sa žiadne znalosti ani skúsenosti. Neskôr bola novelou zmenená na viazanú živnosť. Novela živnostenského zákona bola ale deravá, no napriek tomu platí dodnes, a je z veľkej časti zodpovedná za úroveň realitného trhu a podnikania na Slovensku. Naopak, naši bratia Česi sa tešia nedávno prijatému realitnému zákonu, ktorý po 30 rokoch stanovuje presné pravidlá na realitnom trhu.

Realitná činnosť

Po roku 1989 sa vytvorili podmienky pre podnikanie aj v službách, ktoré v období socializmu nemohli legálne fungovať. Jednou z takýchto služieb bola aj služba realitného sprostredkovania – realitná činnosť. Prevádzkovanie realitnej činnosti je v podmienkach Slovenskej republiky späté s tzv. viazanou živnosťou. Viazaná živnosť je živnosť, ktorá je podmienená, okrem splnenia všeobecných podmienok, aj splnením podmienky odbornej spôsobilosti.

Obsahom viazanej živnosti – realitná činnosť – je sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností. Sprostredkovateľ – realitná kancelária vykoná sprostredkovateľskú činnosť pre klienta, ktorý prejaví záujem o sprostredkovanie kúpy, predaja alebo prenájmu nehnuteľností na základe sprostredkovateľskej zmluvy. Sprostredkovateľskou zmluvou sa realitná kancelária zaväzuje obstarať pre klienta za odmenu uzavretie kúpnej alebo nájomnej zmluvy na nehnuteľnosť. Sprostredkovateľská zmluva je odplatnou zmluvou, keď výsledok je dosiahnutý pričinením sprostredkovateľa.

Ako založiť realitnú kanceláriu na Slovensku?

Podnikanie v oblasti realít je lákavou výzvou pre mnohých ľudí. Založenie vlastnej realitnej kancelárie si pritom vyžaduje aj splnenie osobitných podmienok Právna forma využívaná na realitné podnikanie v Slovenskej republike je rôzna.

Najčastejšie ide o:
• Realitnú kanceláriu ako s.r.o. – Pred uskutočnením tohto rozhodnutia je potrebné brať do úvahy niekoľko kľúčových faktorov, akými je napríklad rozsah ručenia, daňové a odvodové zaťaženie, vedenie účtovníctva, výška vstupného kapitálu, počet osôb zainteresovaných do podnikania, či dostupnosť finančných zdrojov
• Živnostníka podnikajúceho na základe živnostenského oprávnenia. Fyzické osoby – živnostníci sú prevažne menšími realitnými kanceláriami
• Ostatné formy obchodných spoločností (ako je verejná obchodná spoločnosť alebo komanditná spoločnosť) sú zastúpené na realitnom trhu v minimálnej miere.

Realitné podnikanie v štátoch Európskej únie

V jednotlivých krajinách Európskej únie je realitné podnikanie upravené legislatívou jednotlivých štátov. Väčšina štátov prijala samostatný zákon upravujúci vstup na realitný trh a často aj zákon upravujúci následné prevádzkovanie realitného podnikania. K frekventovaným podmienkam pre prevádzkovanie realitnej činnosti patria, okrem bežných podmienok, aj povinné licencie založené na absolvovaní príslušnej odbornej skúšky, vyžadovaná odborná prax v odbore, poistenie a pod. Nie je ojedinelé ani pravidelné obnovovanie týchto licencií v priebehu výkonu realitnej činnosti. 

Na celoeurópskej úrovni došlo len nedávno k prijatiu európskej normy EN 15733, ktorá upravuje všeobecné požiadavky na výkon realitnej činnosti. Túto európsku normu schválili Comité Européen de Normalisation – Európsky výbor pre normalizáciu. Táto norma bola transponovaná do slovenského prostredia ako technická norma STN EN 15733, pričom, ale nie je povinná. Má preto len odporúčací  charakter. Napriek tomu, predstavuje vhodný základ pre určenie parametrov pre výkon realitnej činnosti vrátane elementárnych etických pravidiel.

Realitné podnikanie v USA

Zo zahraničných príkladov porovnáme stav v USA. Regulácia realitného podnikania je v tejto krajine na vysokej úrovni. Realitný agent ako obchodný zástupca musí mať nad rozdiel od slovenskej praxe, absolvovaný príslušný základný vzdelávací program. Následne absolvuje skúšku v príslušnom štáte a získa tak licenciu. Táto licencia je v USA povinná, nie je možné vykonávať realitného makléra bez jej absolvovania Licencia sa musí pravidelne obnovovať a podmienky jej získania sa líšia na základe legislatívnych podmienok jednotlivých štátov.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email

OSTAŇME V KONTAKTE

Zanechajte nám svoje Meno a E-mail a my Vás budeme priebežne informovať o zaujímavých novinkách z realitného trhu.