Spread the love

Všetko čo potrebujete vedieť o liste vlastníctva

Z hľadiska zápisov do katastra má zásadný význam list vlastníctva. Čo z neho môžeme vyčítať a prečo je potrebný pri kúpe alebo predaji nehnuteľnosti?

Výpis z listu vlastníctva je doklad o stave zápisov v evidencii nehnuteľností na katastrálnom odbore príslušného Okresného úradu.

Originál listu vlastníctva nie je možné vydať nikomu

Kataster nehnuteľností je zdrojom spoľahlivých údajov o nehnuteľnostiach a o vlastníckych právach k nehnuteľnostiam. Pokiaľ potrebujeme informačný výpis z listu vlastníctva  pre osobnú potrebu, je možné si ho stiahnuť na www.katasterportal.sk. Nie je to žiadna veda, je možné vyhľadať si ho podľa čísla listu vlastníctva. Pokiaľ číslo nevieme, postačí priezvisko vlastníka nehnuteľnosti alebo číslo parcely, stavby, bytového/nebytového priestoru alebo podľa súpisného čísla.

Ak však ho potrebujeme na právne účely, je potrebné požiadať na príslušnom Okresnom úrade, katastrálnom odbore, kde vyhotovia na požiadanie výpis alebo kópiu listu vlastníctva za poplatok 8 EUR.

Čo všetko je napísané na „LV-čku“

List vlastníctva obsahuje číslo listu vlastníctva, názov okresu, názov obce, názov katastrálneho územia. Skladá sa z troch základných častí:

Z časti „A – majetková podstata“ – ktorá obsahuje všetky nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom práv k nehnuteľnostiam, údaje o nich, a to výmeru, druh pozemku, spôsob využívania pozemku, príslušnosť zastavenému územiu obce.

Z časti „B – vlastník alebo iná oprávnená osoba“ – ktorá obsahuje meno, priezvisko, rodné priezvisko alebo názov vlastníka nehnuteľnosti alebo inej oprávnenej osoby, dátum narodenia, rodné číslo alebo identifikačné číslo organizácie, spoluvlastnícky podiel, titul nadobudnutia podľa verejnej listiny alebo inej listiny, miesto trvalého pobytu alebo sídlo, iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia časti B, byty a nebytové priestory, nájomné práva k pozemkom, poznámky o skutočnostiach súvisiacich s nehnuteľnostiam alebo s právami k nehnuteľnostiam.

Z časti „C – ťarcha“ – ktorá obsahuje vecné bremeno, záložné práva, predkupné práva a iné práva, ak boli dohodnuté ako vecné práva. Pri kúpe nehnuteľnosti nie je problém pokiaľ na nehnuteľnosti je záložné právo v prospech banky, ktorá poskytovala úver vlastníkovi nehnuteľnosti. Treba si len dať pozor, aby pri zaplatení kúpnej ceny bol banke vyplatený úver.

Kedy je potrebný list vlastníctva:

  • ak chceme založiť svoju nehnuteľnosť za hypotekárny úver v banke
  • pri hlásení prechodného pobytu
  • pri oceňovaní nehnuteľností
  • nevyhnutný je ako doklad pri uzatváraní rôznych zmlúv týkajúcich sa nehnuteľností, najmä kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy
  • vždy, ak je potrebné preukázať vlastníctvo nehnuteľnosti

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email